کتاب چاپی شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

نویسندهتاج الدین حسین خوارزمی

مترجمنجیب مایل هروی

انتشاراتمولی

دسته بندیعرفان

موضوععرفان - متون قدیمی تا قرن ۱۴

تعداد فصل

تعداد صفحات976

سال انتشار1393

نوبت چاپ5

قطع وزیری

جلد مقوای سخت (زرکوب یا گالینکور)

کاغذ

وزن

شابک964-5996-00-7

کد کتاب782

قیمت روی جلد130000 تومان

ش‍رح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ م‍ح‍یی‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ تالیف ت‍اج‌ ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ خ‍وارزم‍ی‌ و ترجمه‌ی ن‍ج‍ی‍ب‌ م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌ می‌باشد که در شرح کتاب ارزشمند فصوص الحکم ابن عربی نوشته شده است.

فصوص الحکمه کتابی از ابن عربی است که موضوعات مختلفی از قبیل جهان آفرینش، علت آفرینش، انسان و... را شامل می‌شود و به علت ساختار پیچیده، فهم آن کمی مشکل می‌باشد. بنابراین نیاز به شرح این کتاب احساس شد. شروح مختلفی بر این کتاب نوشته شده است که یکی از بهترین و معروف‌ترین این شروح، شرح خوارزمی می‌باشد.

 ت‍اج‌ ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ خ‍وارزم‍ی‌ یکی از بزرگترین عارفان قرن هشتم هجری است که به شرح فصوص الحکمه پرداخته است.

همانند متن کتاب فصوص الحکم، این کتاب نیز در 27 فص تنظیم شده است. تقریبا در تمام شروحی که بر این کتاب نوشته شده‌اند به مقدمه‌ی مفصلی برمی‌خوریم. مقدمه‌ی کتاب ش‍رح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ م‍ح‍یی‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ نیز شامل مقدمه‌ی مفصلی است که به مطالب زیر پرداخته است:

1- در بیان تباین مشارب احوال حال

2- در حضرات ذاتیه و بعض مراتب کلیه

3-  در بیان اسما و صفات

4- در عوالم و حضرات که مسماست به مجالی و مطالع و منصات

5- در کشف سر بدو و ایجاد و بیان طرق مبدا و معاد

6- در بیان ولایت و نبوت و رسالت

در بخش مقدمه‌ی فصوص نیز به بررسی موارد زیر پرداخته می‌شود:

1- تعریف حکمت

2- مراد از کلم در قول ابن عربی

3- طرق موصله به حضرت حق

4- اختلاف ملل و نحل و وحدت ادیان

5- در معنی آل رسول و مراتب قرابت به پیامبر (ص)

6- رویای ابن عربی در مورد کتاب فصوص 

7- وراثت ابن عربی از پیامبر (ص)

8- مطالب کتاب فصوص الحکم

یکی از ویژگی‌های این کتاب این است که با دیگر شروح فصوص الحکمه در ارتباط است؛ چنانکه مصحح این کتاب در مقدمه‌ی خود ...

ش‍رح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ م‍ح‍یی‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ تالیف ت‍اج‌ ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ خ‍وارزم‍ی‌ و ترجمه‌ی ن‍ج‍ی‍ب‌ م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌ می‌باشد که در شرح کتاب ارزشمند فصوص الحکم ابن عربی نوشته شده است.

فصوص الحکمه کتابی از ابن عربی است که موضوعات مختلفی از قبیل جهان آفرینش، علت آفرینش، انسان و... را شامل می‌شود و به علت ساختار پیچیده، فهم آن کمی مشکل می‌باشد. بنابراین نیاز به شرح این کتاب احساس شد. شروح مختلفی بر این کتاب نوشته شده است که یکی از بهترین و معروف‌ترین این شروح، شرح خوارزمی می‌باشد.

 ت‍اج‌ ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ خ‍وارزم‍ی‌ یکی از بزرگترین عارفان قرن هشتم هجری است که به شرح فصوص الحکمه پرداخته است.

همانند متن کتاب فصوص الحکم، این کتاب نیز در 27 فص تنظیم شده است. تقریبا در تمام شروحی که بر این کتاب نوشته شده‌اند به مقدمه‌ی مفصلی برمی‌خوریم. مقدمه‌ی کتاب ش‍رح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ م‍ح‍یی‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ نیز شامل مقدمه‌ی مفصلی است که به مطالب زیر پرداخته است:

1- در بیان تباین مشارب احوال حال

2- در حضرات ذاتیه و بعض مراتب کلیه

3-  در بیان اسما و صفات

4- در عوالم و حضرات که مسماست به مجالی و مطالع و منصات

5- در کشف سر بدو و ایجاد و بیان طرق مبدا و معاد

6- در بیان ولایت و نبوت و رسالت

در بخش مقدمه‌ی فصوص نیز به بررسی موارد زیر پرداخته می‌شود:

1- تعریف حکمت

2- مراد از کلم در قول ابن عربی

3- طرق موصله به حضرت حق

4- اختلاف ملل و نحل و وحدت ادیان

5- در معنی آل رسول و مراتب قرابت به پیامبر (ص)

6- رویای ابن عربی در مورد کتاب فصوص 

7- وراثت ابن عربی از پیامبر (ص)

8- مطالب کتاب فصوص الحکم

یکی از ویژگی‌های این کتاب این است که با دیگر شروح فصوص الحکمه در ارتباط است؛ چنانکه مصحح این کتاب در مقدمه‌ی خود می‌گوید:

«از پس مطالعه و بررسی شرح خوارزمی دریافتم که میان شرح وی بر فصوص الحکم و شرح شرف الدین داود قیصری متوفای ۷۵۱ هجری، شباهت های زیادی موجود است؛ از این روی به مقایسه این دو شرح پرداختم و در حین مقایسه دریافتم که شرح خوارزمی را نمی توان از شروح مستقل فصوص الحکم بشمار آورد؛ زیرا خوارزمی این شرح را با توجه به شرح قیصری پرداخته است نه آن چنانکه بابارکنا و دیگران به شرح قیصری توجه دارند، بل توجه خوارزمی به گزارش قیصری بیش از آن است که معاصران و یا متاخران داشته اند. خوارزمی گزارش قیصری را اساس و پایه این شرح قرار داده و پابپای قیصری پیش رفته است بطوریکه همچون قیصری متن فصوص را تقسیم کرده و همچون او به شرح مباحث موجز فصوص پرداخته است. آن بهره از مطالبی که در گزارش خوارزمی دیده می شود و در شرح قیصری نیست عبارتند از: مبلغی اشعار فارسی از سنائی و عطار و مولوی و خواجه ابو الوفا و خود شارح، و نیز در دو مورد مطالبی در حد هفت سطر به نقل از نثر الجواهر ابو الوفا، و در یک مورد اشاره ای به شرح عبد الرزاق کاشانی. بقیه مطالب در گزارش خوارزمی عینا مطابق است با گزارش قیصری؛ به طوریکه خوارزمی از ترجمه متصرفانه مقدمه قیصری شروع می کند و تا پایان فصوص پابه پای قیصری پیش می رود.»

 

 

صد میدان

صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری

صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری
ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری

ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری
فصوص الحکم

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی
آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی
ترجمه فتوحات مکیه: منازل باب ۳۶۳ تا ۳۸۳ (جلد 12)

ترجمه فتوحات مکیه: منازل باب ۳۶۳ تا ۳۸۳ (جلد 12)

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی

ترجمه فتوحات مکیه: منازل باب ۳۶۳ تا ۳۸۳ (جلد 12)

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی
ترجمه فتوحات مکیه: معارف باب 73 (جلد 6)

ترجمه فتوحات مکیه: معارف باب 73 (جلد 6)

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی

ترجمه فتوحات مکیه: معارف باب 73 (جلد 6)

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی

امتیاز شما به این کتاب

محتوا
نویسنده
ویراستاری
مترجم
برای ثبت امتیاز وارد پنل خود شوید.

دیدگاه و سؤالات شما درباره‌ی این کتاب

/ 600
لطفا ابتدا وارد پنل خود شوید.
نصیحت نامه شاهی: ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار

نصیحت نامه شاهی: ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی

نصیحت نامه شاهی: ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار

شیخ‌ اکبر محیی الدین ابن عربی
ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری

ترجمه و متن منازل السائرین به همراه علل المقامات و صد میدان

عبدالله بن محمد انصاری
دانشنامه علایی: منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات

دانشنامه علایی: منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات

حسین بن عبدالله ابن سینا

دانشنامه علایی: منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات

حسین بن عبدالله ابن سینا
شرح لمعات شیخ فخرالدین عراقی

شرح لمعات شیخ فخرالدین عراقی

شهاب الدین امیر عبدالله برزشابادی

شرح لمعات شیخ فخرالدین عراقی

شهاب الدین امیر عبدالله برزشابادی
فصوص الحکم

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی

فصوص الحکم

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی
آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی

آن سلطان دنیا و دین ابراهیم ادهم از پادشاهی تا ...

حسن نصیری جامی
ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

جبار امینی

ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

جبار امینی